ALV gaat door

ALV 2019

Algemene Ledenvergadering over 2018 [PM]

Geachte leden,

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke gehouden zal worden op donderdag 7 februari om 19.30 in zaal 1 van het PVO.

 

 

Agenda.

·        Opening

·        Vaststellen agenda.

·        Notulen van de vorige ALV.

·        Ingekomen en uitgaande post.

·        Verslag secretariaat.

o   Assetmanagement

o   PVO bezetting

o   Evenementen en analyse.

·        Financieel overzicht 2018.

·        Vaststellen contributie.

·        Verslag kascommissie.

·        Kiezen kascommissie.

·        Begroting 2019.

·        Kiezen bestuursleden.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn de dames S. Broekhoven O. Sen en de heren P. Mentink en T Oppeneer. Aftredend en herkiesbaar is de heer P. Mertens. Het bestuur stelt voor de heer H. v. Duyse op te nemen in het bestuur als voorzitter, de dames Yulia Maes en Ilona Roelse als bestuurslid, de heer J. Guimera op te nemen in het bestuur als afgevaardigde van Trinseo en de heer P. Mertens te herkiezen als secretaris.

De PV leden kunnen zelf kandidaten aandragen door dit aan te geven bij het bestuur. Kandidatuur dient met tenminste 10 verschillende handtekeningen en minstens een week voor de ALV bekend te zijn gemaakt bij het bestuur.

·        Wijziging statuten.

De voorwaarde dat het DB in dienst moet zijn van Dow is om onduidelijke redenen uit de statuten vervallen. De voorwaarde dat de voorzitter in dienst moet zijn van Dow wordt nu toegevoegd. De verplichting voor penningmeester en secretaris blijven daarmee vervallen.

·        Beheerders.

·        Actiepunten vorige vergadering.

·        Rondvraag.

·        Sluiting.

De stukken worden per e-mail opgestuurd naar diegene die zich via de webshop opgegeven hebben voor de ALV. Dit conform het besluit van de ALV van 2018.

 

Na de vergadering bestaat de mogelijkheid onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.

 

 

Voor meer informatie: