Het evenement gaat door bij voldoende aanmeldingen

ALV 2020

English version below

Agenda.

·        Opening

·        Vaststellen agenda.

·        Notulen van de vorige ALV.

·        Ingekomen en uitgaande post.

·        Verslag secretariaat.

o   Assetmanagement

o   PVO bezetting

·        Evenementen.

o   Evenementen en analyse.

o   Enquête analyse

·        Financieel overzicht 2019.

·        Vaststellen contributie.

·        Bevindingen Dow auditor.

·        Verslag kascommissie.

·        Kiezen kascommissie.

·        Begroting 2020.

·        Kiezen bestuursleden.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn de dame M. Cornelissen. Tussentijds zijn de dame Y. Maes en de heer J. Guimera Tomas afgetreden. Verder is in de extra ALV van januari 2020 de heer H. van Tellingen teruggetreden als penningmeester, maar wel blijvend in het bestuur. De nieuw gekozen penningmeester is de heer H. Hartman.

Het bestuur stelt voor de heer Y. Lavooij op te nemen in het bestuur.

De PV leden kunnen zelf kandidaten aandragen door dit aan te geven bij het bestuur. Kandidatuur dient met tenminste 10 verschillende handtekeningen en minstens een week voor de ALV bekend te zijn gemaakt bij het bestuur.

·        Beheerders.

·        Actiepunten vorige vergadering.

·        Rondvraag.

·        Sluiting.

De stukken worden per e-mail opgestuurd naar diegene die zich via de webshop opgegeven hebben voor de ALV. Dit conform het besluit van de ALV van 2018.

 

Na de vergadering bestaat de mogelijkheid onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.

Agenda.

·        Opening

·        Setting the agenda.

·        Minutes from the previous general meeting.

·        Incoming and outgoing mail.

·        Secretary report.

o   Asset management

o   PVO occupation

·        Events.

o   Events and analysis.

o   Survey analysis

·        Financial overview 2019.

·        Determining the contribution.

·        Report of Dow auditor.

·        Report of the cash committee.

·        Select the cash committee.

·        Budget 2020.

·        Select board members.

Mrs. M. Cornelissen resigns and not eligible for re-election. In the meantime, Mrs. Y. Maes and Mr. J. Guimera Tomas have resigned. Furthermore, in the extra general meeting of January 2020, Mr. H. van Tellingen stepped down as treasurer, but remained on the board. The newly chosen treasurer is Mr. H. Hartman.

The board proposes to include Mr. Y. Lavooij on the board.

The PV members can nominate candidates themselves by reporting this to the secretary. Candidates must be made known to the board with at least 10 different signatures and at least one week before the general meeting.

·        Administrators.

·        Action points from the previous meeting.

·        Round table.

·        Closure.

 

The documents are sent by e-mail to those who have registered for the general via the webshop. This in accordance with the general meeting decision of 2018.

 

After the meeting there is the possibility to chat while enjoying a snack and a drink.

 

Voor meer informatie: