Het evenement gaat door bij voldoende aanmeldingen

Extra ALV mei 2021

Terneuzen, 29 april 2021

Geachte leden,

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke virtueel gehouden zal worden op maandag 10 mei 2021 tussen 19.30 en 20.00. U krijgt een paar dagen voor de ALV een link doorgestuurd als u zich heeft ingeschreven op de website:

https://evenementen.pvdow.nl/index.php/evenement/1128/extra-alv-mei-2021

 

Agenda.

·         Opening

·         Vaststellen agenda.

·         Goedkeuring bouw toiletgroep.

o    In de ALV van 2021 is de bouw van een toiletgroep aangekondigd voor uitvoering in 2022. Daar de portefeuille van de aannemers voor 2021 en een groot deel van 2022 reeds vol zit is het gewenst de offerte nu reeds te accepteren, zodat de uitvoering in 2022 kan plaats vinden. Hier is echter goedkeuring van de ALV voor nodig.

·         Rondvraag.

·         Sluiting.

De stukken worden per e-mail opgestuurd naar diegene die zich via de webshop opgegeven hebben voor de ALV. Dit conform het besluit van de ALV van 2018.

 

Hoogachtend,

 

P.Mertens

Secretaris PV Dow


 

Terneuzen, April 29, 2021

Dear PV members,

 

This is the invitation for the yearly general meeting of the PV which will be virtually held on Monday, May 10, 2021, between 19.30 and 20.30. Meeting will be in Dutch. You will receive a link a few days prior the meeting if you subscribe for this meeting using the website:

https://evenementen.pvdow.nl/index.php/evenement/1128/extra-alv-mei-2021

 

Agenda.

·         Opening

·         Setting the agenda.

·         Approval for the construction of a toilet group.

o    In the general meeting of 2021, the construction of a toilet group was announced for execution in 2022. As the contractors' portfolio for 2021 and a large part of 2022 is already full, it is desirable to accept the quotation now, so that the implementation in 2022 can take place. However, this requires approval from the general meeting.

·         Round table.

·         Closure.

 

The documents are sent by e-mail to those who have registered for the general via the webshop. This in accordance with the general meeting decision of 2018.

 

Yours sincerely,

 

P.Mertens

Secretary PV Dow

 

Voor meer informatie: