-

Algemene Leden Vergadering (ALV) 2022

Algemene Leden Vergadering (ALV) 2022

Wanneer?         Donderdag 3 maart 2022
Hoe laat?          19:30 - 21:00 uur
Locatie?            Online meeting via Teams (link voor deelname volgt later) of in zaal 1

Graag voor deelname inschrijven via de webwinkel.

Agenda.

·         Opening

·         Vaststellen agenda.

·         Jaarverslag voorzitter.

·         Notulen van de vorige ALV.

·         Ingekomen en uitgaande post.

·         Verslag secretariaat.

·         PVO bezetting

·         Asset Management

·         Onderhoud

·         Projecten

·         Communicatie.

·         IT

·         Onderafdelingen

·         Evenementen.

·         Financieel overzicht 2021.

·         Vaststellen contributie.

·         Verslag Dow auditor.

·         Verslag kascommissie.

·         Kiezen kascommissie.

·         Begroting 2022.

·         Kiezen bestuursleden.

Aftredend is de heer P. Mertens. Dhr. M. Kolijn is aftredend en herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor de dame S. Broekhove en de heer E. Blaauw op te nemen in het bestuur en de herkiesbare bestuursleden te herkiezen.

De PV leden kunnen zelf kandidaten aandragen door dit aan te geven bij het bestuur. Kandidatuur dient met tenminste 10 verschillende handtekeningen van PV leden en minstens een week voor de ALV bekend te zijn gemaakt bij het bestuur.

·         Beheerders.

·         Actiepunten vorige vergadering.

·         Rondvraag.

·         Sluiting.

De stukken worden per e-mail opgestuurd naar diegene die zich via de webshop opgegeven hebben voor de ALV. Dit conform het besluit van de ALV van 2018.

Met vriendelijke groet,

Het PV bestuur

                                

 

 

Voor meer informatie: Link voor deelname volgt later