-

Algemene Leden Vergadering (ALV) 2022

Algemene Leden Vergadering (ALV) 2022

Wanneer?         Donderdag 3 maart 2022
Hoe laat?          19:30 - 22:30 uur
Locatie?            Online meeting via Teams (link voor deelname volgt later) of in zaal 1

Graag voor deelname inschrijven via de webwinkel.

Agenda.

·         Opening

·         Vaststellen agenda.

·         Jaarverslag voorzitter.

·         Notulen van de vorige ALV.

·         Ingekomen en uitgaande post.

·         Verslag secretariaat.

·         Asset Management

·         Onderhoud

·         Projecten

·         Communicatie.

·         IT

·         Onderafdelingen

RowDow

·         Evenementen.

·         Beheer

·         Financieel overzicht 2021.

·         Vaststellen contributie.

·         Verslag kascommissie.

·         Kiezen kascommissie.

De heren N. Hoogerheide en N. Cerpentier hebben zich gemeld zitting te nemen in de kascommissie.

·         Begroting 2022.

·         Kiezen bestuursleden.

Aftredend zijn de heren P. Mertens en H. Smit. Dhr. M. Kolijn is aftredend en herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor de dame S. Broekhoven en de heren E. Blaauw en H. Jonkman op te nemen in het bestuur en het herkiesbare bestuurslid te herkiezen.

Dhr. Y. Lavooij is tussentijds afgetreden. Daarmee is de zetel voor Trinseo vacant.

De PV leden kunnen zelf kandidaten aandragen door dit aan te geven bij het bestuur. Kandidatuur dient met tenminste 10 verschillende handtekeningen van PV leden en minstens een week voor de ALV bekend te zijn gemaakt bij het bestuur.

·         RowDow.

·         Actiepunten vorige vergadering.

·         Rondvraag.

·         Sluiting.

De stukken worden per e-mail opgestuurd naar diegene die zich via de webshop opgegeven hebben voor de ALV. Dit conform het besluit van de ALV van 2018.

Met vriendelijke groet,

Het PV bestuur

Agenda.

·         Opening

·         Setting the agenda.

·         General overview chairman.

·         Minutes from the previous general meeting.

·         Incoming and outgoing mail.

·         Secretary report.

·         Asset Management

o    Maintenance

o    Projects

·         Communication.

·         IT

·         Sub organisations

RowDow

·         Events.

·         Stewardship.

·         Financial overview 2021.

·         Determining the contribution.

·         Report of the audit committee.

·         Select the audit committee.

Mr N. Hoogerheide and Mr N. Cerpentier have applied to participate in the audit committee.

·         Budget 2022.

·         Select board members.

Mr. H. Smit and Mr. P. Mertens resign. Mr. M. Kolijn resigns but is eligible for re-election.

The board proposes to include Mrs. S. Broekhoven, Mr E. Blaauw and Mr. H. Jonkman on the board and re-elect Mr. M. Kolijn.

Mr. Y. Lavooij has resigned intermediate leaving the seat for Trinseo vacant.

The PV members can nominate candidates themselves by reporting this to the secretary. Candidates must be made known to the board with at least 10 different signatures and at least one week before the general meeting.

·         RowDow.

·         Action points from the previous meeting.

·         Round table.

·         Closure.

The documents are sent by e-mail to those who have registered for the general via the webshop. This in accordance with the general meeting decision of 2018.

Yours sincerely,

PV board                                

 

 

Voor meer informatie: Link voor deelname volgt later