Privacy AVG

PV Dow Benelux Terneuzen, gevestigd aan Vliegende Vaart 10, 4537 DH, Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Domeinnaam: evenementen.pvdow.nl
Vliegende Vaart 10
4537 DH Terneuzen 
Telefoonnummer: 0630171256

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van PV Dow Benelux Terneuzen Hij/zij is te bereiken via FTNPVDM@dow.com. De functionaris gegevensbescherming wordt ondersteund door een team van vrijwilligers die elk een eigen beheeraccount hebben met een eigen wachtwoord.

Persoonsgegevens die wij verwerken
PV Dow Benelux Terneuzen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Er worden geen IBAN nummers van de PV leden opgenomen in het systeem. Betalingen geschieden, via een link, met iDeal of Bancontact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ftnpvdm@dow.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PV Dow Benelux Terneuzen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Zodat je in staat bent je in te schrijven voor evenementen georganiseerd door de PV.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is tijdens evenementen.
  • Inschrijflijsten te maken voor evenementen.
  • E-mails zullen altijd via een BCC naar groepen PV leden gestuurd worden.
  • Anonieme overzichten van leeftijdsgroepen, deelnemers, evenementen e.d.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
PV Dow Benelux Terneuzen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PV Dow Benelux Terneuzen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang je lid bent van de PV plus drie jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
PV Dow Benelux Terneuzen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PV Dow Benelux Terneuzen gebruikt uitsluitend functionele cookies. Die gebruiken wij om onderdelen van onze websites handiger te maken, zodat u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde dingen in hoeft te vullen of aan hoeft te klikken. U herkent deze aan de naam: PHPSESSID

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de PV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ftnpvdm@dow.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. PV Dow Benelux Terneuzen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

PV Dow Benelux Terneuzen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PV Dow Benelux Terneuzen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ftnpvdm@dow.com . PV Dow Benelux Terneuzen heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je herkennen aan de adresbalk 'https://' en het slotje in de adresbalk.

Gepensioneerden na 2008.

Gepensioneerden na 2008 betalen contributie. Tijdens het pensioneringsproces geeft men middels een formulier aan of men lid van de PV wil blijven waarin ook vermeld staat dat men akkoord is met een automatische incasso jaarlijks achteraf. Deze formulieren en een overzichtsbestand worden op een file server binnen het Dow domein bewaard. De folder waarin deze bestanden zijn opgeslagen kunnen alleen benaderd en ingezien worden door de bestuursleden van de PV. De penningmeester gebruikt het overzichtsbestand voor de jaarlijkse automatische incasso. Als het PV lidmaatschap beëindigd is worden de gegevens nog drie jaar bewaard.

Het formulier bevat de naam, adresgegevens, persoonsnummer van Dow of Trinseo en IBAN nummer. Het overzichtsbestand bevat de naam, persoonsnummer en IBAN nummer.